ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Vương đích nữ nhân [32 tập] trọn bộ
Bộ phim Vương đích nữ nhân không chỉ là sự tranh đấu của các vị nam nhi trên chiến trường, còn là bộ phim về những nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, tất cả đồng thời kết hợp, tái hiện một trường phong vân Sở Hán tranh hùng.

Vương đích nữ nhân 32/32 Tập 
(Nữ nhân của vua -Beauties Of The Emperor)

Giới thiệu :

Bộ phim Vương đích nữ nhân của Vu Chính đầu tư sản xuất, Vu Chính đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch, nhà sản xuất. Với sự tham gia diễn xuất của đông đảo các diễn viên nổi tiếng Minh Đạo, Trần Kiều Ân, Viên San San, La Tấn, Hồ Tĩnh, Điền Lượng, Phàn Thiếu Hoàng, ... bộ phim không chỉ là sự tranh đấu của các vị nam nhi trên chiến trường, còn là bộ phim về những nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, tất cả đồng thời kết hợp, tái hiện một trường phong vân Sở Hán tranh hùng.

Quảng cáo : 

Từ một chiến sĩ công an với tuổi 20 phơi phới, tràn đầy hoài bão, hy vọng, anh đã trở thành người tàn phế, mất đi cả hai chân với thương tật 81% vì cứu một người phụ nữ đang mang thai trên đường ray. Đã 33 năm qua đi là 33 năm anh phải sống chung với những cơn đau hành hạ, 33 năm đi lại bằng chân giả với muôn vàn khó khăn, khổ cực.


maphim*==Af$VZVatQERDxUUHhXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8dmaLBXdTZFewwGc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8F0YplGW2l2MGtma9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8VFO3hjSyMXW3QzQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8FVZvRUWrBzcrdnQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8N2M3sWNxRzTzZUa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8tWLmB3YDJEUiljU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8FkeUdDUI1CMHVzZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8N3YzpUTz90Z6ZXO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8V0UEZTWRBHUNlGT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM8BjTYhXLmdTR2ATR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZuVULyMDfZZGV081ZZhlZEpXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EzM8Fld6tWQ4JzVHRTW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwXW1UlV2VzT5l2R11jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDf0QGV1h2QEd3cpVUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM8dmTtMDWuJ2M29EZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNywXQ3t0QZx0bzJjQG1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfzpEZNd3Mx9EN1NTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YjM8BDNzBldBJUVwdnN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXSI1GUygjM5Endu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfvxEMQp0M3kTOw4UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8BDVrZjZChzUKh3U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMywXVzJ1aaxUbw5GRK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDf3NGeNFEOuRFSEZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8RTZR5WNslmNPFkd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxwXRSBzMEl0YM1mRl1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfzxEcxBVemt2asJTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8llQ31GR3E0a5ljb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxwXV6pUWtITOLF0Xw0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfvJValJmaFVFZygXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8VESzlETCJHexIXM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3bBV1SIZXZI1UTl1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfZZjRUhGMxITLtgTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8VkRwtEbLd2NJ5GO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8d3NnFXQNFDeBRWV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8BTb10mSQ5kdUJ0d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8N2YUVUO5MjVBpHR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8lFbCZWMkNFcthTM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN81kVpFlcv1ST1U0N9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8BTb18Gd4Q3UmFGS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8tmMHVUdjVGN3EHM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8dGetNFOIJ2Xzkza9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM8t2Y4BjapVzYBdzd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZuVULyMDfBJFawhmd5lzcyVUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EzM8l1QtoVOnRnNDFTb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwXWQJERtIVO3V0Vt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDf04WSyFDU0czd1VUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM8lkdLRkMxRVLORHV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNyw3dLl2M2k2R2VWRL1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDfRZ3cBdFZo9GUG1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8VEcCBHSF5WU6dGT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXUSVmSqBlTwVUeT1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfN1GRGh2RGJDV3oUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8N2XtZTaRpmR5JkT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMywXRxMHZVxWT1lzb51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDf0wkTZdXZ1kEZ2sWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8FFWYNWYlp3TRVXO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3cyQWcEpnYEZ2Yt1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfBJEbENjMkZld6JXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8V1cxNmZX5WR6V3d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxwXWPhlaa91ZLh3cr1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfF5ETaFzTLZ3YRlUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8V0btU2YsNHZSBTS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3b2MDd0MEcRZ2co1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfBNndKJWM0glYodXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8hjbrFXbTJ2U3MzV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8llMmNEO65EWoJ0R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8V1dyc0Y5JlVhtkZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8NmcKlGcFtWLIlWe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8lkQVNGZt8FZygUR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8t2N2FlYhZENL1GW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8tGUZVTMG12NvdDW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM81EMjRHMEl1Y2AnV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8NXMDBFRwk1QKNje9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM8FVOtknM1hXSTdXY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZuVULyMDfwQTONV3dzUWdiJXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EzM8dGbZ5UWvhEVRVEZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzwXQ4pnYSJVZFFzYK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDf3hzUpZ2QwcTT5NUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM8dHN5hnNXlzMtEEW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNywXSf9VeuFzQsJlaa1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDfJ9Vey4WRRplS25UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8FkTUhFNX5GbzFTe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNyw3cYRHR35kQVVzQT1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDf4MkR0klcsBnQKlVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM8FFW2FXM1RDM2BXN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMywHMaF1UWtmUjZnNT1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDfBJlNfZTekRUaoRXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8NmUHFFdUJVb5NDc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3ZydGa41WeFFkS10jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDfV1iR5Q0M0oWNt4UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8VEUlpUYRh2YVNGW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxwXVQ5UcjJVd0FXZx0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfnx0dOZHa350S4FTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8BDcvRUNBNENQdkd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3YCR1Z5QjQPxWbt0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDf0IFenNjNPZ0QKpVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8hzMHJnc3Q3Xkh0X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO8FkV3dXTolEanV3Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO8dXL1JDRlhDe0Y0X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8NWUkFlWPNlekd2c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8V1cRVzZlR3RPxEZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8lVMxU2QH5USodFR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8hDZ4QUMJd3YyIlS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8VVQI1GZBplVHZWL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8VFMy9FMERkbtUzS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )