ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Tuổi nổi loạn / HORMONES [15 tập]

TUỔI NỔI LOẠN - Phim Thái LanTUỔI NỔI LOẠN
HORMONES THE SERIES วัยว้าวุ่น 2013


Đạo diễn : Songyos Sugmakanan
Thời lượng : 15 Tập
Diễn viên :
Pachara Chirathivat trong vai Win
Ungsumalynn Sirapatsakmetha trong vaiKhwan
Sutatta Uudomsilp trong vai- Toei
Juthawut Pattarakhumphol trong vai- Phu
Sirachuch Chienthaworn trong vai-Mok
Gun Chunhawat trong vai- Tar
Sananthachat Thanapatpisal trong vai Dao
Thanapob Leeratanakajorn trong vai Pai
Supassara Thanachart trong vai Sprite

Giới thiệu :

Bộ phim Tuổi nổi loạn là một chương trình truyền hình nối tiếp bộ phim Hormones được sản xuất năm 2008 của GTH.

Bộ phim khắc họa và phản ánh một cách chân thực về cuộc sống và những vấn đề trong trường học, ngoài trường học và các vấn đề về gia đình của các bạn trẻ Thái Lan ngày nay.


maphim*8N2b$vl2RBdjTKhDb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDI0EjLwVEfNNFaw5UUSRFVURVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ACNx4CcFBiclNXYlRFf4cDW5NDcElFOqNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ACIzEjLwVEfNRXR5IjRqxWMshTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AyMx4CcFBiclNXYlRFfvpXOnRDV2MlSvlUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ACIyEjLwVEfZpUZrhmc0NDendVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AiMx4CcFBiclNXYlRFfrBXbnFnRSxEN6lVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ACIxEjLwVEfNVHcqZDatNEZ0EVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ASMx4CcFBiclNXYlRFfF10N1g2aNpEN3hUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ACMx4CcFx3cj5kazkUO2lnQ51jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OgATMuAXRgIXZzFWZUxXWD5Uexljesp1ND1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OgkjLwVEfRtWQEhWLfVUM5pXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ASOuAXRgIXZzFWZUxXS5xESrVzThBFeF1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OgACOuAXR8FFT4RXeJljVJRTc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDI44CcFBiclNXYlRFfzBDVxgkS2RkdaFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AyNuAXR8Fka4hmWmREcHplW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDI34CcFBiclNXYlRFfBNTVt8EV44GRwITP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AiNuAXR8dXVMNTWH1Sdo92Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDI24CcFBiclNXYlRFfv1CNFhmU6pWcjJXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ASNuAXR8FUeYZjbXpHS2VDe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDI14CcFBiclNXYlRFf0IWNTdnYzJ2XyZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ACNuAXR8hTaz4GNhpWVr9Wb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDI04CcFBiclNXYlRFfF10ZDh3bSVVeBZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AyMuAXR810duJGSYJVZwJUV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDIz4CcFBiclNXYlRFfBdmS0IUTv9VZ0hXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AiMuAXR8l1cwRHTP9FZZVnU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDIy4CcFBiclNXYlRFf0c0UWR3MRNlRxYTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ASMuAXR8VkNmdDTKJHeyYFd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDIx4CcFBiclNXYlRFfNhDMTd3MKNFdolXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ACMuAXR

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )