ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Em Là Ai - Who Are You (2013) [Tập 16]

Em Là Ai ?,Xem Phim Em Là Ai ?

Em Là Ai Tập 6,7,8,9,10
Who Are You? (2013)
Diễn viên: Taecyeon, So Yi Hyun, Kim Jae Wook
Đạo diễn: Jo Hyun Tak
Thời lượng: 16 Tập
Thể loại: Hành Động, Tình Cảm, Tâm Lý, Viễn Tưởng
Quốc gia: Hàn Quốc

Giới thiệu: Phim  Em Là Ai ? - Who Are You? (2013)
Bộ Phim Em Là Ai ? - Who Are You? (2013) kể về Yang Shi On là một nữ đội trưởng tại Cục cảnh sát Quốc gia. Sau một vụ tai nạn, cô bị hôn mê trong một thời gian dài. Tỉnh dậy sau sáu năm, Yang Shi On đã mất đi toàn bộ ký ức, nhưng cô lại phát hiện mình có thể nhìn thấy được những hồn ma. Cô cùng với đồng nghiệp của mình là Cha Gun Woo tiến hành điều tra lại vụ tai nạn kỳ lạ năm đó. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi một ngày kia, người yêu cũ của cô, Lee Hyungjoon, trở về sau cái chết bất ngờ năm đó....


Trailer:

Tags :



maphim*==Af$s1Gdo5SR38EMBp1VJ9CROVUL2ETLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7QkTFBSLgYTM8xWb0hmLFZ0VwEkWXl0L1ETLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7UTM8xWb0hmL48USwEkWXl0L0ETLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7QTM8xWb0hmLPZEMwEkWXl0LzETLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7MTM8xWb0hmLCJURGljWXl0LyETLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ITM8xWb0hmLPhTRGljWXl0LxETLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ETM8xWb0hmL5c1QGljWXl0LwETLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ATM8xWb0hmLXRkQGljWXl0L50CchRVLpFULhxULtVUL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O5wHbtRHauczTBZUOadVSvgTLwFGVtkWQtEGTt0WRt0SL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O4wHbtRHauclR5YUOadVSvcTLwFGVtkWQtEGTt0WRt0SL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O3wHbtRHauoVO3YUOadVSvYTLwFGVtkWQtEGTt0WRt0SL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O2wHbtRHauYjW3YUOadVSvUTLwFGVtkWQtEGTt0WRt0SL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O1wHbtRHauEERaZUOadVSvQTLwFGVtkWQtEGTt0WRt0SL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O0wHbtRHaucjQaZUOadVSvMTLwFGVtkWQtEGTt0WRt0SL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OzwHbtRHauoVSVZUOadVSvITLwFGVtkWQtEGTt0WRt0SL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OywHbtRHauUFRPZUOadVSvETLwFGVtkWQtEGTt0WRt0SL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OxwHbtRHauIkR4UUOadVSvITLyV2chVGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7IDIyV2chVGV8xWb0hmLBZEOFljWXl0Lx0iclNXYlRVLpFULhxULtVUL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OxAiclNXYlRFfyoXZ1RTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2O2lXZ1RTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OtlXZ1RTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2Ok5WRtYTM8dXZpZXZyB3LwUkT3VUVWxkRWN2dnxWUoNGcxQEMaVVaqBjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8iOzBHd0h2O3VWa2Vmcw9SRxQ2TO1WTspEVSREbqFFajBXMEBjWVlmawIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvozcwRHdotzdllmdlJHcvEEVZhEaWJlToFTU5JkRhh2YwFDRwoVVppGMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yL6MHc0RHa7cXZpZXZyB3LVV0UPh3aWBlTWVVTsRlVoNGcxQEMaVVaqBjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8iOzBHd0h2Ok5WRtYTM8dXZpZXZyB3LNdVWSlzRltGcFplbopHZfhVO0FUOBFUYD1iQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8iOzBHd0h2Ok5WRtYTM8hzM5kDOzEDN0gjMyczN4QjM5UzIFFVO3FXYtEldZdWWtt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzYTMvh2VvcTOycjM1IjM5gTNycTNyYjM3MDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QzMwITO0EDM3YzM0UzN4QjM5UzIFFlcoxEZ350RJNXSyk0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyYTMvh2VvcTOycjM1IjM5gTNycTNyYjM3MDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7YDN5ATM4QjM5gDM2MzN4QjM5UzIFdHMh1yXxpUZzhHZtB1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxYTMvh2VvcTOycjM1IjM5gTNycTNyYjM3MDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QmbF1iNxwnNygTO4cDOwUDMwUjN4gDNykTNjUUUwwGULhWTI1ibCJWTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/YTMvh2VvQjM1ADMxcDO4czNwEjN4UDMyIDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7wGb1ZGI2EDfs1Gdo5SR38EMBp1VJ9CROVUL2ETLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7QmbF1iNxw3b2g3c0EDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTNxw3dllmdlJHcvEFVMJDasF2coZkYygnMW9FW5QXQ5EUQhNULCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yL6MHc0RHa7UTM8RTMzkzM4MzMxgTMwgTM1QjM5UzIFFFdVZTdq9WLid3Zyt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0UTMX9SO5ETO3IzM5ETOxEDM1IzM0YzMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDNxcTM3EzMyQTM1UzNxUDNykTNjU0Z1FkcPJHWmlVc1t0SDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTNxc1L5kTM5cjMzkTM5ETMwUjMzQjNzATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0UTM5MzM5ATM3UTM3ETN0ITO1MSUFpWYZd3MINXbw9EUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ITNxc1L5kTM5cjMzkTM5ETMwUjMzQjNzATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2AzNyEjMxMTOzAjN2ETN0ITO1MydMl1NmJ3ayM2Z5dUSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ETNxc1L5kTM5cjMzkTM5ETMwUjMzQjNzATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O1EDf0MjMxgDN3UDM4UDO4ETN0ITO1MSRBNnUDFXdppHZ5ckaQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TNx8GaX9CNyUDMwEzN4gzN3ATM2gTNwIjMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDbsVnZgUTM8xWb0hmLFZ0VwEkWXl0L1ETLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7UTM8lTe4pGNxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7oHe4pGNxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7QGe4pGNxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7QTM8dXZpZXZyB3LNdVZyFzRUFDZYdlMwM0YT12TYx0MyNXbhdnQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8iOzBHd0h2O0EDfwMzNxITN1ATN3ADNwgjMyITO1MSQNllahFXQQ9Wb3FnSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QDNx8GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDN1cDO3kTN1MTO5ETO3IjMykTNjEkTxomN44kN0gjRmp0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzQTMvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7YDN3MDM4UTM5UDNxgzNyIjM5UzIFdneSNEdsxGT1ETTxB1QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyQTMvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7YjN0gTOwUDMwIzM5YzNyIjM5UzInlkZ38Ea3gkd44ESLN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM0Ezbod1LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0EDf2IjNyEDM2UDO3EjNzkjMyITO1MSUQtGR0BXVuRTLGJWSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QTMvh2VvEjM0MDM5cTMxUzM3UzNzEjN1ATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7wGb1ZGI0EDfs1Gdo5COPlEMBp1VJ9CNx0CchRVLpFULhxULtVUL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O0EDf1QneoRTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OyNneoRTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OlNneoRTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OzEDf3VWa2Vmcw9STYRlMoR0TypFRVJjVrp1Ut9EWMNjcz1WY3JEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvozcwRHdotzMxwHO5YTNwkDO3cTNyMTOykTMykTNjE0QhNUSwNmdMFzQ210QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0MTMvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QTM5QzN3QjM2MTMygjM5EjM5UzI3VEVM1iMWFXWtdzRPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMzEzbod1LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OyADN2MzM2gjM4YTM3ITOxITO1MSRBBDRM9VaZ1mW3VlbON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMzEzbod1LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2IDM1YDNwAzN2ITO1ITOxITO1MSUGJ3U3oGblBlNwJTSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EzMx8GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMxwHN5cTM0gTO3UTNxUzM0kTMykTNjc2Q18ldwZzRjRjaul0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzEzbod1LxIDNzATO3ETM1MzN1czMxYTNwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OsxWdmByMxwHbtRHau8kRwATQadVSvMTMtAXYU1SaB1SYM1SbF1SdvlVLlJXQt8GaX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotzMxw3b1dmN0EDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDb0dmN0EDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDezdmN0EDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotjMxw3dllmdlJHcv0UbThkWUJGbGRVYhhmehNVbPhFTzI3ctF2dCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yL6MHc0RHa7ITM8RTM3UzN5gDN2kTNyITO2kTM5UzInpkZI9Wd4NkcyIUeMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNyEzbod1LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O4UDNxgDN4gzN1IzN4gjN5ETO1MSRR9VYP5UduRkdyJnMJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMyEzbod1LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0MjM1QDM5MjN1EzM2gjN5ETO1MSR3NnY6djatMFczNmeNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jMyEzbod1LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2QTNwUjN5cTN5gzMzgjN5ETO1MydPNmd0BTQxplcjJWSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EjMx8GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMxwnMyEzMxQDO5kDMycjMxcTOxkTNjUUUyM0QOZTL1dzcLBFUDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ITMvh2VvcTOycjM1IjM5gTNycTNyYjM3MDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7wGb1ZGIyEDfs1Gdo5iQCVkR5o1VJ9iMx0CchRVLpFULhxULtVUL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OyEDf3VWa2Vmcw9yZU9ESwZ0TxFzUOtEbzIlMVVGW0hEMXR1Q1IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvozcwRHdotTMxw3cyoGN0EDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTYyoGN0EDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDMyoGN0EDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTMxwnM4QDN0YTO4cjM5YDOzMTOxkTNjcmYT5Gdx92StQjQXx0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PmNTMx8GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjN2IzM2ADN1UTNzMDNzMTOxkTNjUUQwF0VkdHZ5FHO1YWTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ITMx8GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDM5gzM1MzNwcDO4MzMzMTOxkTNjUUU5c2UJFTLMJWc6lXSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ETMx8GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTMxwHM1gDMxEzMzEjN3MTO1MTOxkTNjU0Z1VleOdHVp9VaHFnSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ETMvh2VvUTNwczNxMjNwkDO4YDOxgjM0QTMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7wGb1ZGIxEDfs1Gdo5yT4UkR5o1VJ9SMx0CchRVLpFULhxULtVUL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OxEDfzpGbzNTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OwEDf3VWa2Vmcw9SQq1Ed4UkW6lFVUZnUsVVThFGc4ZkdhNUL4IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvozcwRHdotDMxwHNzgDMzgzN3QDNzgTN5AzNxkTNjc2QPxENxFXd2kXStk0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzATMvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QzNwcTNxQzNyITNyMTOwcTM5UzIFdnNuN0X1kjakhHa1x0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyATMvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7gTN4UDO5YDM5AjN0ATOwcTM5UzIFdWcyomYfdVZxFTZzs0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PxATMvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATM8FUQhVmZ00Cb5cje9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTSLdURKJnU2FzRN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONNXS0smayEVTuZVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM8xWb0hmL5c1QGljWXl0LwETLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7ATM8N3TWJ1NU9kd4l0d9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTTBZXYrlmSOR1SH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONJHMG12Q0gEcOFUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kDfn9mTNhjTLdmNGdTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QTVDt0cQVGdPVFd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzdSR3YEtmatUDW20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ORdTLI1GathWMJpUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cDfNdnRTd1Vz0CeMRUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7c3ZLpUS3NVazB1X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYHh3T1R1NzkkZl1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjBVM1cFWTpGSN9UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YDf3VWa2Vmcw9STY5EW5UVTORWRhlHbIRWThFGc4ZkdhNUL4IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvozcwRHdotTO8hndjF3Mxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7cnYmF3Mxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7UmYmF3Mxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7kDf4UjNwUDO3MDM0kjNzIzN2ETO1MSUHJ3MvZzNuNmaMh0TDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MTOvh2VvkzNwEjN4ITOxEjMyMDN1ETMxMDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATM2YDO5ITM4UjN0IjM3YTM5UzIFFVcGNVS3RGVa1CVyt0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2Pykzbod1LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O4czM3IzN0ATM1ADOwIzN2ETO1MSR35ma6ZGc0dFOnRUbNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM58GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTO8hTMykDN0YTO5MTM5gzM3YTM5UzI3ZldHF3aZdUcxoWYKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TOvh2VvEzM1AzN0IzM0AjN5kjM3ADMwUTMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7wGb1ZGI5wHbtRHaucFRCZUOadVSvkTLwFGVtkWQtEGTt0WRtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7kDfnNnNmNTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2O2JnNmNTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OjJnNmNTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2O4w3dllmdlJHcvsWVSBXOFJWVk52V1RXVklUTmR0RjdHT4IkeCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yL6MHc0RHa7gDf3VWa2Vmcw9yYupVWsxGVNxmRVhFerJVThFGc4ZkdhNUL4IEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvozcwRHdotDO8BzMxQTN1ADNwUjMwUjM1QTM5UzIRhERXllbzRUN4FGRJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DN48GaX9SO3ATM2gjM5ETMyIzM0UTMxEzMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDO5ITM4MjN2cDNxUTNyUDNxkTNjUUQwYGTPhTQzkVd1M0TDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MDOvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7YDM5MzM3cDNwgDOxQjM1QTM5UzIR1UVHp0MKt0T3kGWKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jM48GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMyUTN0MTO0gDMwkDNyUDNxkTNjcXYahUcvRjNf91Sl50QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2Pxgzbod1LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O4wHMxIDNyQDN2MDOzATNzUDNxkTNjU0dnhkaa1iR6hjN3JDTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/gzbod1LxMTNwcDNyMDNwYTO5IzNwADM1ETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OsxWdmBCO8xWb0hmL38UQGljWXl0L40CchRVLpFULhxULtVUL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O4wHN3IDNxczM4cDN5QDM0EDNxkTNjU0Z0QWaL1ScEx0M6JTSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QzNvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7gzM1EjMyEDO2ADO4kzMxQTM5UzIR90YmN3dWBVd4QldKN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zM38GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDO5AjMxIjM3gTN4ATOzEDNxkTNjU0Z2Mlb4gzdqlEOOBlSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IzNvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7gzNzEjNyMjMwczN4czMxQTM5UzIRFWcpZGMhpXSnBlbLN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM38GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzN8hzMxczMxEjM1QDN5ADNxQTM5UzIRFULL5kMyMlc4omMNN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zNvh2VvAjMxkjN5kDNwgTN4ETN0UjNxITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7wGb1ZGI3wHO4pGZzEDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7M2dqR2Mxg3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2O3ZnakNTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzN8dXZpZXZyB3LrFzUTpEbalmSYp1MaFzYJ1kZEd0Y3xEOCpnQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8iOzBHd0h2O3w3dllmdlJHcvATVPNTSwQVSkBTUIxmaRJja6F2YHp3STBTMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yL6MHc0RHa7YDfs1Gdo5yVGljR5o1VJ9yNtAXYU1SaB1SYM1SbF1SdvlVLlJXQt8GaX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotzN8dXZpZXZyB3LRpmTVh3VMtGcY10UsVUTJ1kZEd0Y3xEOCpnQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8iOzBHd0h2O1w3dllmdlJHcvsGbR9GZzYFMoVkYPZlVOlHS6VDUwo0MDZXNCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yL6MHc0RHa7QDf3VWa2Vmcw9yaVNWakZFToJEbVNXOGNVaEd2T0JDUXl3dxIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvozcwRHdotzM8dXZpZXZyB3LjNjTYhmRhdXOrJ2Q0VkVERGN0lUL4MmZ1BjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8iOzBHd0h2Oyw3dllmdlJHcvMGWjJkUsV2SKNjYNVzaXRkZshEOmlFW5gWeCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yL6MHc0RHa7EDf0EzdzMTM49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotzYwc3MzEDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7YDf2YjN1QTO0cDNyQjNyETOxETO1MSQMFGW5UDc3YDepNlTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QjNvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QTOxIDO5czNwEjMyETM5ETM5UzIFdGO1wEN5lXd2oWdxp0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PzYzbod1LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OwkjNykDM0cDO4kDO5ATOxETO1MSUNJlbapXYiVnardlSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IjNvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QzM2cDOwYTMxcTMygDM5ETM5UzI3BlZzUTeGB1XzxWcON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM28GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjN8RTN1UjM0cDM1MDM5ITM5ETM5UzIFd2dUp2XxMDSOZnUhp0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P28GaX9CMyETO2kTO0ADO1gTM1QTN2EjMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDbsVnZgYDfs1Gdo5iW5cjR5o1VJ9iNtAXYU1SaB1SYM1SbF1SdvlVLlJXQt8GaX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotjN8xWb0hmL2o1NGljWXl0L10CchRVLpFULhxULtVUL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2O1wXcxlWMzEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotDNxlWMzEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTbwlWMzEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8iOwRHdotTN8RzN2ITN5kTN3kDN0AzM1ETM5UzIFd2btQ0cfJ1VQNTWf50QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0Uzbod1LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2ATNzMTM3kjN2kDN5ITNxETO1MSRBpmcHRDMQ5WdxYTdPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zM18GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDM3UTMyIDN3ETN5YDOyUTMxkTNjU0d1gVLk1GZl5ke3ImSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ITNvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QTMxgjNwYjMzQTN1cjM1ETM5UzIRRVd30SL4QENfN1NJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM18GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTN8FlZ39URxJEZUNXQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDM1JFVnV3ZGR1Xr1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2Or9WNDRDTpBVQyRWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7c2X5B1VYdjb2gXR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8RHN1QnMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IGN1QnMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7o2M1QnMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IzM1QnMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7QDf4kDM0MTN4YTO2EDNykzM5ATO1MydHZ1SyFHNL1SOrZHTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MDNX9iN2EDM3QTNwATNwEzMzUjM0kjMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjM2MzMzAzM3IzNwEjM5MTOwkTNjcmSSFWStBnNflWZQ10QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2PyQzVvYjNxAzN0UDMwUDMxMzM1IDN5ITMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ATM0cDN1QTM3gTN2ETOzkDM5UzIRlUbD92dDJ2X0d0XPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TM0c1L2YTMwcDN1ADM1ATMzMTNyQTOyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0wHMxATM3kjNykTMwcjM5MTOwkTNjE0RldDO4YGT2l3RDl0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2P0c1L2YTMwcDN1ADM1ATMzMTNyQTOyETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OsxWdmBCN8hTbnVFZOZ3aO52X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTWzJkSa9kWDVTMs1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjRWRyQmbXZDUHNVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QDfs1Gdo5SQEplR5o1VJ9CNtAXYU1SaB1SYM1SbF1SdvlVLlJXQt8GaX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotDN8RXe2InMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7sWe2InMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7kTe2InMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MDf2YjMxMTM0ATO5UTO4UTO4ATO1MSUUVnaJpXdH9Ua1lWSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QzMvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7gTO2MTM4MTMzUDN5gTN5gDM5UzIBJWbER2NZlnN01yMJN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMz8GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDN5MzMzkTO0AzN5cDO1kDOwkTNjUUQfNXbiNXQpNmbldUTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IzMvh2VvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IDN2IDOzUzM0QDOzgTN5gDM5UzI3ZFW1dDaFREdyQDVON0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9TMz8GaX9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzM8hzM1EzN0QDNxMjM2kTN5gDM5UzIBx0T191cCZmWqpXaQN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9jRz8GaX9yNyMDM1kTOzgzN2kDO5QjMwYDMwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDbsVnZgMDfs1Gdo5yNCplR5o1VJ9yMtAXYU1SaB1SYM1SbF1SdvlVLlJXQt8GaX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8iOwRHdotzM8NWNwAHaDR3dtVnR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTVLpUMVVmZxgGay1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONpGWsNFZnhXNZJXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UEenNVN09GeDlFN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8Rjdz0iNSVFRIlnM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYOJkNtgDTzt0cB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2ONFFe0l3aR9mQ1kVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UFMGdXMGBnZn5kS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8F1YlN3Q2YmUVp3T9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTS2ljcBhTQXdDTY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OrlmMv9lcsJHcf5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EETudlZJR3R4Z2Y9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM8lmexomMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MDMyomMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7MTexomMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7ADexomMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvoDc0RHa7IDfjZXenJTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OyUXenJTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OhNXenJTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OsJXenJTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yL6AHd0h2OxwHN5kDNxIjM2QDN1ATN4cjNwkTNjUUU2hjbQpWdy90aHNzSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/QjMX9iM0MzNzgDO4IjM1YDOyQjM5YjNxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDO3UDN4IDM1ADM2gDN4cjNwkTNjUUUzk2TJ12XHljbzYTTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/MjMX9iM0MzNzgDO4IjM1YDOyQjM5YjNxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDM5IDMwADN0IjN3kzM4cjNwkTNjUUUxcTatETSyo0dzcFTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/IjMX9iM0MzNzgDO4IjM1YDOyQjM5YjNxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjMwQjM0YzM2kDOwYzM4cjNwkTNjUUQvV0V10WTmhDNspXTDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/EjMX9iM0MzNzgDO4IjM1YDOyQjM5YjNxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjM8RTO5gTO2czMwUTOwEDO3YDM5UzIFFULtQkZtRHV0I3Vll0QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2Pyc1L3IzMwUTO5MDO3YTO4kDNyAjNwATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OsxWdmBiM8xWb0hmLalUVGljWXl0Ly0CchRVLpFULhxULtVUL19WWtUmcB1ybod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yL6AHd0h2OywHbtRHauUFRPZUOadVSvETLwFGVtU3bZ1SZyFULvh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvoDc0RHa7EDf0MjN3YDMyQDN4gDM3QDN2ATO1MSRB9laxl0c5UWTzFzSPN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9DNxc1LyQzM3MDO4gjMyUjN4IDNykjN2ETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O4EjMzYDMzUDM2IDM2QDN2ATO1MSRBNzbfVTbEZDToRkNMN0ZSNXM2dUP5V2aoRXdh9zMxc1LyQzM3MDO4gjMyUjN4IDNykjN2ETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O0kTMwcDNzgTOzkjN0QDN2ATO1MSQDlWclZnbXVXduBVSDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ITMX9iM0MzNzgDO4IjM1YDOyQjM5YjNxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDOzUTM3cDN4kjN2IzM0QjNwkTNjUUQrRWY2xWbElDbGB1SDdmUzFjdH1TeltGa0VXY/ETMX9iM0MzNzgDO4IjM1YDOyQjM5YjNxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTM8JDMwAjMxEDO3QjM3kDN0YDM5UzIFd2c3E2cshkMMF3Ny90QnJ1cxY3R9kXZrhGd1F2Pxc1L3IzMwUTO5MDO3YTO4kDNyAjNwATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OsxWdmBSM8hjTYJFb1pEbwlDW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjclxWahJHV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )