ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thiết Tướng Quân - Vtv2 [Tập 16]

Xem Phim Thiết Tướng Quân - Vtv2


Tên Phim: Thiết Tướng Quân
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Tôn Hưng,Vương Can
Thể loại: Cổ Trang, Tâm Lý
Sản xuất: Đang cập nhật
Quốc gia: Trung Quốc
Năm sản xuất: Đang cập nhật
Thời lượng: 35

Giới thiệu: Phim Thiết Tướng Quân

Thiết Tướng Quân một người tài trí vẹn toàn, chính trực hết lòng vì nước vì dân ông được hoàng thượng tin tưởng với tài năng của mình mà ông đã phá nhiều vụ án liên quan đến nhiều người có quyền cao chức trọng trong triều đình..

Với Dàn Diền viên gạo cội của làng điện ảnh trung quốc bộ phim Thiet Tuong Quan hứa hẹn sẽ là bộ phim hấp dẫn người xem. Phim đang được chiếu trên vtv2 các ngày trong tuần mới các bạn chú ý đón xem


Trailer:

Tags :maphim*==w$Q3USW11STBxUVw1UbiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybi1STCdlU3YkSwR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUya2oUQkZWW1pFatR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNxM0NlUFStxWZZlTewEmVvknLj92ctlGawJ0MlUTMDdTJNVHM31maSVFVNtERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJJdlb1kjUYJ3XqtGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4IjQkBTVIZUW1NFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UycnpHNjRTaBBXSF9SeuM2bz1WaoBnQzUCNxM0Nls2UCBnN59Edu12UENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjU0tEWUdkVtQnYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEFeGlTNFt2aEZjbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJFZ1cT9VNEBlWH90L55yYvNXbphGcCNTJ0EzQ3USU0onQLVWZtEmUUR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSUhZGbjJlRzIWYWR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSR5I3RRhkT4o1UwR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlMXbx8kMHFEaF1GWvknLj92ctlGawJ0MlMTMDdTJJVkZ1cWSUF2asZ0L55yYvNXbphGcCNTJyEzQ3USTvlWLlZGUyJ1RuR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZHlFMKN1NVJjW2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSRn9kSYhGWUFnekR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlElVz1WSpJjb2IWNvknLj92ctlGawJ0MlETMDdTJjVkep5UVR10atQFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJVhXS2llY3YDUO1CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzF3Qi12XNVGZDVDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3UCOXJHUBF3Z5w0aX9SeuM2bz1WaoBnQzUCMxM0NlQTVM91S5MWR5ZVNvknLj92ctlGawJ0MlkzQ3UyZoZnaM9UcShTcTR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyarBDWRZmZlJDNrR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSRtR3VXxGVSR2dRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJ4IjYXVXSCdzRyo2L55yYvNXbphGcCNTJ4M0Nls2VQxWO20keJlnaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkUOHlVVTVleGJWYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE0XYNHasNDOpBXcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USRFFjesR3NU9GZ2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSVmZTciFWR2klWiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSUI91M0UVMRdGTwR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJVZ3bMF0TFJDOGF3L55yYvNXbphGcCNTJ3M0NlEENOdFe5h0YTBFRvknLj92ctlGawJ0MlYzQ3USVZ9WYMhTTOlGcs9SeuM2bz1WaoBnQzUSNDdTJ39EULlXYoJnMsVFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0U2RMllRDhDbltGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzhDalRDZxZ1R2pGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlcmNolkW0dnTQJjNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATNIBVdFNVOuVmVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcXdotmNvdVSPhzMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UyctBlTDVDevdUW09SeuM2bz1WaoBnQzUCNDdTJZp0NLhmMtMTWthHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJvF3ULNjZ2NzXIFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJNNzYfJDSw1mWRFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlMHSyVmeYpES0UlbvknLj92ctlGawJ0MlIzQ3UybLdlcVd1V6JnQM9SeuM2bz1WaoBnQzUyMDdTJJZlW5EFSMBjWDVDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjRETzcUepBVYQ5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJN9kdxQGUPdna1dDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlM2YP50M19GROpnTvknLj92ctlGawJ0MlEzQ3USWWhUc5YjdiJjZjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSSfJjRxIna5BlQmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMXhjR2UFVG92VsR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )