ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Hương Bưởi - thvl1 [Tập 42]

Huong buoi,xem phim huong buoi thvl1 full

Tên phim: Hương Bưởi
Đạo diễn: Hương Bưởi
Diễn viên: Lê BêLa, Huỳnh Đông, Nhan Phúc Vinh, Hùng Thuận, Hoài An, Mai Sơn Lâm Nhã Phương, Quang Thảo, Phương Hằng Nghệ sỹ Kim Phương, Nghệ Sỹ Thanh Điền, Nghệ sỹ Quốc Hùng, Lê Văn Dũng , Thanh Hiền, Mai Hải An
Thể loại: Tình Cảm,
Sản xuất: Công ty V.C,
Quốc gia: Việt Nam,
Thời lượng: 30 Tập
Năm phát hành: 2012

Giới thiệu: Phim Hương Bưởi
Bộ phim Hương Bưởi: Trong một ngày Chủ Nhật nắng gắt tại miền Tây Nam Bộ, chúng tớ bất ngờ bắt gặp "Nguyên Vũ" Huỳnh Đông tất tả bưng mâm quả. Với trang phục thư sinh gọn gàng, "đại hiệp" đã hoàn toàn lột xác. Huỳnh Đông trở thành một chàng sinh viên trường Y theo mẹ đi hỏi vợ. Và cô dâu của anh là Lê Bê La - một nữ y tá tại xứ bưởi Vĩnh Long.


Trailer:

Tags :maphim*==w$Q3UyYQJmQQF2NHdjMt8SeuM2bz1WaoBnQzUybltGRtQjb31UMY9SeuM2bz1WaoBnQzUSWDdHaFdUWyRkTB9SeuM2bz1WaoBnQzUiM0M0Nlk0YnZGamhWQRh3RENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEDNDdTJjlDUZZFdvZ3Q5kDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwQzQ3USSjdmZoZGaBFFeHR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOzM0Nlk1cyRTL1UGU1h0SvknLj92ctlGawJ0MlQjb0MmMDl0Z3kjSvknLj92ctlGawJ0Mlsmc1gkT1gULxhjZvknLj92ctlGawJ0MlEDNDdTJBBndt1mZzIFRip3L55yYvNXbphGcCNTJFxENK9UQjdFayMzL55yYvNXbphGcCNTJRVHesVDUYlTT0h3L55yYvNXbphGcCNTJwQzQ3USWhdHW3dWTSdUMjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOzM0NlgTOw4GZ11EcHtmUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzMDdTJJJlQvJnSGFnRuN1L55yYvNXbphGcCNTJ0YGbk52d102dwQ3L55yYvNXbphGcCNTJrl1VzdnV0M3XmZ0L55yYvNXbphGcCNTJ5MzQ3UyYNJTTtBDRMhWaB9SeuM2bz1WaoBnQzUSQJBlNSFlMQNENh9SeuM2bz1WaoBnQzUyc0tWbnVkWxonM08SeuM2bz1WaoBnQzUCOzM0Nl8GMrdFNSB1QhVjZvknLj92ctlGawJ0MlgzXNZWYjRjSxkHMvknLj92ctlGawJ0Mlgzb2cTM0sUMfNHcvknLj92ctlGawJ0MlczMDdTJVtmVtZ1dax2bkJGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3MzQ3USVGJVLhxEcYhjSxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNzM0NlsGRRJ1QZ1STaZDbvknLj92ctlGawJ0MlsGMC91dw0CTsFlZvknLj92ctlGawJ0Mlc2Y2M2Z49GRPpHevknLj92ctlGawJ0MlYzMDdTJvp3VMlXQv5GbphzL55yYvNXbphGcCNTJBFTLYRGbrxEdtN2L55yYvNXbphGcCNTJ4oFclV0TjVnVt90L55yYvNXbphGcCNTJ1MzQ3UCNZtGVyhFTSBjTmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNzM0NlU0XIhES1cVRSN0VvknLj92ctlGawJ0MlgTa4tWMmdkSmd0cvknLj92ctlGawJ0MlUEZjxGZI1kdxVmVvknLj92ctlGawJ0MlQzMDdTJ0YkbsR0c1ZVSidERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0MzQ3USR2ZzXWh2SLpHRZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMzM0NlUlaaNmNJVXRolFMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzMDdTJzxWV3gXTtdmaOR1L55yYvNXbphGcCNTJvljMy1UdQBzNv90L55yYvNXbphGcCNTJj9mbn9WYCJHcGZ1L55yYvNXbphGcCNTJzMzQ3UCOh1ERQF1QkJncx9SeuM2bz1WaoBnQzUCNJFTNtF2dTF2b19SeuM2bz1WaoBnQzUSRoxkUlFFMGFHcw9SeuM2bz1WaoBnQzUiMzM0NlUFRY1WRClDUqlXSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzMDdTJ3FVZuhzUKFlbWR2L55yYvNXbphGcCNTJJZkTz8kVVNlZ61yL55yYvNXbphGcCNTJjJlQyFnU0gFbY50L55yYvNXbphGcCNTJxMzQ3UyYplVQFZUdIhkW4R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMzM0Nl8GbtUVS3RnMfdmYvknLj92ctlGawJ0MlMXOHNDcURzc2RnQvknLj92ctlGawJ0MlkkS1BDdHZTciJWOvknLj92ctlGawJ0MlAzMDdTJNlke55ma2Mldp10L55yYvNXbphGcCNTJvdnbTBTWZhFWvZ2L55yYvNXbphGcCNTJZFjTzl3c2VjT6l2L55yYvNXbphGcCNTJ5IzQ3USS6RHasRVcCJmZXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0NlMWczYGSkR1cHhkeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJN9kdPRGN65EWwI3L55yYvNXbphGcCNTJBBzXVRjbHRkTZh3L55yYvNXbphGcCNTJvRkWlpVN4ATb0A1L55yYvNXbphGcCNTJ4IzQ3UCOzBlU0gHevpHbRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNyM0NlUURtVVMTF0S4Z0NvknLj92ctlGawJ0MlcWOhV0M0UjeNZmMvknLj92ctlGawJ0MlgDSSBHUuVkRmhkevknLj92ctlGawJ0MlcjMDdTJrFDbVJWaIlmY4UzL55yYvNXbphGcCNTJV9UcVZkbtcWUlx0L55yYvNXbphGcCNTJ0MUStBFM5R1U4Q0L55yYvNXbphGcCNTJ2IzQ3UCMrNHdxBVSoNGSqR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0Nl8GSztkMqxUMpljNvknLj92ctlGawJ0Ml82MVRTVnFlSKJncvknLj92ctlGawJ0MlEkZvVXOX1iRWJ3MvknLj92ctlGawJ0MlUjMDdTJnhHZK5WbrRkW1Y0L55yYvNXbphGcCNTJNtkaRpXd6dnQTJ1L55yYvNXbphGcCNTJBVjaxRncL9UYnh0L55yYvNXbphGcCNTJ0IzQ3UCNPhkM1cUQJhlWjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNyM0NlEFbEhEVIh2SYZUNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQjMDdTJJxGMUFXeldjWHFDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzIzQ3USW1c3MBZkal1idxR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMyM0NlMmTaFDaBllVvZFZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjMDdTJZR0Ux9GcodHO2pERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UyZuNDeSNDd2oGaiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxM0NlUkVh50V0BTd4pWcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJJV3aYFVbkhWOltERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3EzQ3USUxtUOzQFRfVmNtQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNxM0Nl8mTrJFWBhkZV10NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJnhGS1UFSjR3YL9GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UyZkZmNww0M5RVapR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlkVcvRnealUTXlkNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJvhVLGFmbK1GTstGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3USQ0oVdS5URBJDMDR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0NlE1RK1mR5lnQ2lFMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3USR51iWVtUZvV0QPR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJjJXejZWWP1SbNZHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3M0Nl82NzMjYtNHbO9UTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3UybkN3YGZ1aY50QLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJFFVRqZ0U0YWawRGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0M0NlUkRvpkbBFDZhZjcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UydipXT40GawEkRZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )