ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Anh họ cố lên-Inbound trouble [20 tập]

Anh Họ Cố Lên,Xem Phim Anh Họ Cố Lên Trọn Bộ

Tên phim: Anh Họ, Cố Lên!  - Chân Trời Ước Mơ - Inbound Troubles
Đạo diễn: Wong Wai Seng
Diễn viên: Quách Tấn An
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Quốc gia: Trung Quốc
Nhà sản xuất: TVB
Thời lượng: 20 tập
Năm sản xuất: 2013
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu: Phim Anh Họ Cố Lên
Bộ phim Anh Họ Cố Lên xoay quanh về những vấn đề nóng đang xảy ra ở Hồng Kông (ví dụ những người làm ăn ở Hồng Kông lẫn Trung Quốc, những cư dân lậu qua Hồng Kông sinh con...

Trong phim "Anh Họ Cố Lên "Tư Mã Thục Trinh (Thang Doanh Doanh) lợi dụng tình nhân Ngô Gia Nghi (Quách Tấn An) cùng mở một văn phòng lữ hành để kiếm tiền trả nợ nên khiến anh bị phá sản. Gia Nghi phát hiện cô phản bội mình và yêu Trình Thiểu San (Lâm Thịnh Bân) là người bạn chí

Trailer:

Tags :maphim*=M0$NlMHaGVXZshjWpZGbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjMtkTMDdTJvZ3XK5kQrlXZGdHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3USWClzXvNDSBNkenR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlAjZ3dXLzRVVfF2cENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJNVFTGlWYilHOadDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UCO1ZjQKhndndUe4R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlsWSVJHepZkT4EnWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJZBTY0RWSDZUVDJDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3UyaPllSSx0Zx02T1Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlUESJxmWPZXOiNGVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJjlUYyFmSfxGbxFFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlMHNTFjM20kM14GNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UCNkh2XTVDULlVY4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJFdXLqZkamZ3MwUGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlgjYnplWTNUN1F0YENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UyZOREehlFR1QERER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJwYDeGpFaXlDbsNERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlU1ZKVEZplGT0tUdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UyYyJWOGZkahNkeCR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJJlUNvRVSqF1VfFEZ5QFaK1GcWJDSTRXMoBFUkJ1QId2culDSMdTTSVkQh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3USSJVzbUlkaRd1XBRWOUhmStBnVyg0QlZFa0MVZSh0QHFWT5ljSfRDcoVUbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlkUS18GVJpWUX9VQklDVopUbwZlMINlNyQ3Tw10NjdkWR9kRThFb6lWTqVzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJ6NTdvhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJk5WRtAjMtkTMDdTJoxGdvhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3UybrR3b4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlYna09Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJupGdvhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UidpR3b4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlEWa09Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJuR3cvhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3USczN3b4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0Nlczcz9Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJqJ3cvhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlQjcz9Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UCdxN3b4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJyE3cvhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlM3bz9Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3USYvN3b4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJs52cvhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlMXbz9Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UCNtN3b4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJ4c3XahjdRtWYD1GTmpUd5Z2YMpHVU1UQfdmTY1yRmhUYW5kRkRVSUNUWS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCO39lW4YXUrF2QtxkZKVXemNGT6RFVj1SQtcHNlNXekRzMINVTRhUZzRTSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzdfpFO2F1ahNUbMZmS1lnZjxkeUpWUBZDbilnWrBncwhnMNZ2T51yQtQ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzM0NlgzdfpFO2F1ahNUbMZmS1lnZjxkeUpXQE1yTwFnNZtUcVRnbwoXcnpVNyEzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4c3XahjdRtWYD1GTmpUd5Z2YMpHV69Ub4wWV2oHaWR1NPZFMYdGdLVjSt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCO39lW4YXUrF2QtxkZKVXemNGT6RFVopUUqlTSKRHM4lkeLlTNVlEeWpXbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3UCO39lW4YXUrF2QtxkZKVXemNGT6RleIZEanxEMV5WRWhnMu1ibkVkc3Umcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzdfpFO2F1ahNUbMZmS1lnZjxkeUp2bfZzXDdUTadzTHJWe1QVclJnRzk1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4c3XahjdRtWYD1GTmpUd5Z2YMpHVqhlRKRWdtlnZ3I3Q6p0dFZEVE1ETT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMDdTJs1Gdo5iRVNUQ5o1VJ9iMtAXYU1iblxULvNULvhULo5WQv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJs1Gdo5SVGFUQ5o1VJ9SMtAXYU1iblxULvNULvhULo5WQv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )