ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim PCQO
Update Grab : http://hellophim.com/grab/run.html

Site : topdau.com, mut.vn, xemphimhan.com, nhipsongbc.com, xemphim.tv

Trailer:

Tags :1A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BC_P-7NTI-lVdvQarouNUNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8d8T2tyydGQfgD5GjMGpptMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/35p2WP9u8G3RsC-RQedlONMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HmCAUb3T3G0o2OvJ9ckOntMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wbxDXqoV8kthI9z7y_FlVdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Bp8v9UCaBWegTZcryJsTddMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5ygwV-lpJYL3FyHS2vdR4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iiysBI7dvfB7nE1o_JN8f9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|3C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-JmT13QxfibTp7KGy-e53dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NXO_kFJFXCVWpCkGU-yFrdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8bkexIv82VLPIsLWvCtPOdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5CnI75-RhXzT-88GNtcradMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VXur3NWs3TGz2wLaOKzDrdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/E-I8QtW5MKvyHKz2LvPdLNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GoqztTbgYDFdg5CitoRU1tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bqnMhewfXsiTM34GBumygNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/leNTs4cjizJhDpA3f4OA7dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6MAZRMwV-8UHMYK9JP8P3NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/g5w6Pj5KNDCpIgpGclzDSdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6XOA8mTMHMctJBT1CHQSO9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|7C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LMx-YbmRePHvGO7A2TvOPNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2-ycwlkJDfilakB9IuEGONMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_IzfJUJOtcbNfyxlVPJ1odMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6c6PQZMcgnMhrY4IGlf-T9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|9A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rKdLHFwxpK-qANqu7OoIcNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Aa6jR8xwCyszFAPZ2xkcoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LsZifaTvf6PCvfvw9Y-T_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|10A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hAaemHaxFIl9m8OQ3sq9-NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Oi40VETWATMgiMQIpm3YI9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|10C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W4jhV6Yo_x9pTQo_ylkbj9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|11A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mhNexPmWZEfF26nsOz6IctMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/55HzzN92RToKnNORzfQQsNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0gyd57FaSND754DGmnE9sdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lC2Dg_bT5L34R3F3hK7ar9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/p4zVuBKkKkQ3ZjLAdFO-L9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/j3Purze74pCrLsRUe-FZWNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EawdyYx-hnKdk2ckBXSjLtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C_QwKBqJgDZblsjpsXjIQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|13C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DhUCqRuPkG0u936WsYyEJ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|14A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rCtZNA4rZDuGhUybh7TvFNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wOAqyXxR-JZLFoe6thNBctMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qu2FYj0qM0SSKuCzsjxMS9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|15A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PBtTBus6r5w-JoNWJlL5ENMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YdtNWtC-6TUQwizPzxI0_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-2eVFuOU0BY0EoolUfw9m9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|16A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gc9LNxAWAtVC-rwY4AUbftMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5CJ5NhBAbPeZ7wN0LJn779MTjNZETYmyPJy0liipFm0|16C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QChF6GsR1Ojj6_rZGEb-A9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|17A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DTHb5yh1QA-Mv5jTTipKDdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/I3VlMAqWKCcn2Maja08fntMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_mDVyYmLURrRWNA4agPhd9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|18A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/010oKVYtHv1itBFmyUw0GdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-43DmQPDeU47woKvzGriPdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_pIjS3tI6hp6eJwd_jnAStMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Gw_u3SiEe581-gC3t3P5e9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|19B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HSqk7YplNnN0IEfsEmjCFdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/udiU-OqCxkUpaPa-THXqxdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K5dlaFajmKPQ6LZN70Y-U9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|20B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/To5iLVF-DJE5kFou4FEfMNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20C-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7rH_X8f6VoPS2d1mG1gI2dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-01/IWZ96DF9.html|2;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-02/IWZ96DFA.html|3;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-03/IWZ96FZB.html|4;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-04/IWZ96F6Z.html|5;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-05/IWZ970BO.html|6;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-06/IWZ97I07.html|7;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-07/IWZ97OZZ.html|8;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-9/IWZ97ZOA.html|9;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-8/IWZ97OCI.html|10;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-10/IWZ97ZAW.html|11;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-11/IWZ976AO.html|12;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-12/IWZ977WC.html|13;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-13/IWZ977E6.html|14;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-14/IWZ978IC.html|15;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-15/IWZ97989.html|16;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-16/IWZ979EU.html|17;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-17/IWZ97BU6.html|18;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-18/IWZ97BZ6.html|19;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-19/IWZ98IFZ.html|20-End;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Tap-20-End/IWZ98WC8.html|Special Episode;http://mp3.zing.vn/tv/media/A-Gentleman-s-Dignity-Special-Episode/IWZ98CAE.html|HIGH HIGH - KIM TAE WOO;http://www.youtube.com/watch?v=vdallHmti_4|Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=aggrnHznuoA|

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )