ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Hoàn Châu Cách Cách phần 2 (Thuyết minh)
Image_info
Hoàn Châu Cách Cách Phần 2 thuyết minh

Đạo diễn:
Diễn viên:
Thể loại : Phim dã sử,Phim trung quốc
Thời lượng:
Quốc gia: Trung Quốc


maphim*=M0$NlkEcxATcMtUYHZ3VENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQmbFRjMtMjMwITJwRUQFFTdlQ1Q3UCODRkUldzRqBVLNR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMyAjMlAHRBVUM1VCVDdTJBxkS1hkZ2g2a1UERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIDMyUCcEFURxUXJUN0Nl0kTrJmbsxEcahkdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjMwITJwRUQFFTdlQ1Q3UydRVlaWVnWXFVSHR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxAjMlAHRBVUM1VCVDdTJZNGSSFHOTRGOFRDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EDMyUCcEFURxUXJUN0NlcmdhpGexQzaI1CUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTMwITJwRUQFFTdlQ1Q3UCMYRld2RXe6t2QVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxAjMlAHRBVUM1VCVDdTJRJTbLlFZrZzUQVDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEDMyUCcEFURxUXJUN0NlcnUyhDMshjNxNXQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITMwITJwRUQFFTdlQ1Q3UycWJULyNWW28GUBR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxAjMlAHRBVUM1VCVDdTJrhHVzYzcLdjNBdDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEDMyUCcEFURxUXJUN0NlU1cCJDOiZXMkJzSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkDMyUCcEFURxUXJUN0NlU0RCdHTQBHUtZmcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcDMyUCcEFURxUXJUN0NlUVdZFFRrJ3Xp12cENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYDMyUCcEFURxUXJUN0NlEEO4o3MhZzRs92QENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUDMyUCcEFURxUXJUN0NlkUThxmeZtkdz1EdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQDMyUCcEFURxUXJUN0NlcnM1lTWPBXO082SENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMDMyUCcEFURxUXJUN0NlUFcr9VV5FVdQJ0ZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIDMyUCcEFURxUXJUN0NlEUa0t2QLdkbs1UbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEDMyUCcEFURxUXJUN0NlYURCFTOwUTQFNTR4QTO2IzLw9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCbsVnRwITJtVGWDdTJV5GR55WVhVjWThHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyAFZuVUL2MzQ3UydWp2dxd0MwlWYwR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNzM0NlsWSjx2bzl0S6JHMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzMDdTJzlVSrNTRTRWSXhGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzMzQ3USWhhnRwp0N6pnaqR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMzM0NlU1NzpGNxNFahZ3VENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzMDdTJJpWVMlUQ6RTUolERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwMzQ3Uyc492TzknTxQDMaR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0Nls2RKVVcDZXVfB1QENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJVZVWJNzbyg0Ty8ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3USQk9GMKdWNSRWbJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlEUO6dnTDRHSwdlRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJZ5WTw0ESp9WWKhGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3UyZ5EDNLlXO5c3c5Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlUVLDBnVz52VFpHNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJ0YlRXxEdqRmQmFERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UyYkdUaZtmRZJUdWR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0NlUFRjple5kmWRZXaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJZplYjRTa5d0YWtGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3UCOMJnRwBTST9mQrR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlMXWzgFds5kak9VNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJFZzcOlUTv5EMI5GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3USWOJFVzpVcRRVQER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlcWLDB3M3QXOhJnWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMwITJyA1Q3USUfR3ZrFHZBFXdjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMQRmbF1iMxM0NlEEa180YapnTFpnZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJZlFTxcFUKdWNypHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3USQTd2RFd1aI5mRBR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJVl2R5ZXUPNXZG1CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlM2XjZTStoHchZ3ZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3USW6F0RU1mb002TUR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJVJnbJRmb0YVLWlDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0Nl0kWlRUa2YXZyg1bENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UydhljRRljQoN2RsR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJNBDV1U3X4F0Yh9FRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlgTQmRTbB9keYtkaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEDMyUSMQ1SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLt0SLwITJwITJDdTJwgVUo9leR91SxYGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzQzQ3USR15ERUdnT0kVTER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM0M0NlUlT2lHUO9ETnhETENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEDNDdTJVRFdJVnVBNmdE9GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwQzQ3USQE9VOpFXOlZlMxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOzM0NlcHVVtkcUNDUuRWcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzMDdTJv9GS6NXL5RlYxNFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3MzQ3USWxQFWZpUU1FmZnR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNzM0NlEUZlhUWoxUO2lWcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzMDdTJVRUY39WM55Ea2EGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0MzQ3USWQV1StNXZzpnayR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMzM0NlcHeMVXTRBVc6l1cENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzMDdTJN90YT9kd50mRfdERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxMzQ3UybCBzR11GOyJEVSR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMzM0NlATdMRVNERFc6t2VENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkjMDdTJrdmWh1CezQWZURDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4IzQ3USWE9mYRNFazoFOMR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNyM0NlE0S1czRztEWB1ETENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYjMDdTJ0UTNRdTUnl2RrhFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1IzQ3UCNQ92cmp3SPpWSnR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNyM0NlM3VUJUaGB3dxVzRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMjMDdTJjVUYJpkViBXYqJFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyIzQ3UyatB3QplUOVBXaHR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMyM0NlkULLpXexJzSnRjQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjMDdTJwU0aLN3UtpWRo5GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5EzQ3USQDJDOLZDOp1mRLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0NlkET1NXUqBHUh9FRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJzhTaRlVYZ9EMzQFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3UCN6dHSuRVWBZlbnR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0Nl0EbjZFNw1yTHN1cENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJzZnVhVWQmdTaEhDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3Uyc5ADS3VlcyZ3UyQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlgzcKRVY1lFUlZUTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJJhXL6RTRXl1TspERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3UydqZzbYl0dnRWUjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJzBjZ5hnNmNVcVpGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlAzd1QkNxcmdFVEcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UyYs9kNjdEMrF2MhR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJvFTSwFXMJpGeQVGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlE0dIlVOj91MDdEUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3Uyc3EHc6hGcJZVZ3R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )